Ali ste vedeli, da vsakič, ko govorite o nezaceljeni rani ali travmi, to ponovno aktivirate v svojem čustvenem, duhovnem in fizičnem telesu? Ko govorite ali celo razmišljate o stari temi, jo doživljate, kot da se dogaja prav zdaj. Ker vaša podzavest ne pozna razlike med trenutno izkušnjo in preteklim spominom, se za vse namene in namene travma ali negativna izkušnja dogaja zdaj.
Ko ponovno aktivirate stare boleče spomine, vaše misli, besede in čustva ustvarijo negativno karmično energijo, ki jo nevede projicirate v svojo prihodnost. Ta karmična energija se kaže v bolj bolečih izkušnjah, podobnih prvotnemu vprašanju. Z drugimi besedami, ko se težave pojavijo brez rešitve, se razvije karmična zanka ali vzorec.
Vsakič, ko se ta karmični vzorec pokaže v resničnih življenjskih situacijah, ponovno doživite prvotno rano in trenutno bolečino hkrati. Ko se to zgodi, je močna priložnost, da zacelimo preteklo rano s celjenjem sedanje.
Na žalost, ko se težava ponovno aktivira, namesto da bi jo uporabili kot priložnost za zdravljenje, se mnogi od nas odzovejo tako, da potisnejo rane navzdol z omrtvičenimi snovmi, kot so hrana, zdravila, internet, Facebook, TV in dolg seznam drugih motenj.
Neozdravljene težave se shranjujejo v telesu, dokler jih ne sprostimo. Telo deluje kot skladišče čustvenih ran, vendar zahteva svoj davek, še posebej, če se težave kopičijo dlje časa. Shranjevanje ran v telesu sčasoma oslabi telo in privabi bolezni ter povzroči depresijo, utrujenost, stres in povečanje telesne teže. Dobra novica je, da je telo pripravljeno na sproščanje težav v trenutku, ko ste vi.
Ko se nezaceljena težava ponovno aktivira, je ne potisnite le navzdol – vzemite si čas, da jo končno pozdravite. To pomeni, da namerno ustvarite prostor, da začutite svoja čustva in dovolite, da se težava predela do zdravljenja. Ko si enkrat dovolite, da prvič v celoti izkusite ta čustva, brez upiranja, boste prirojeno vedeli, katera pot do ozdravitve je prava za vas.
Rane so namenjene celjenju. Ni nam usojeno, da preživimo življenje v prenašanju preteklih težav in bolečin. Neozdravljene težave nas obremenjujejo, ne spijo in preprečujejo zavestno ustvarjanje. Samo naši osebni problemi so tisti, ki nam preprečujejo, da bi izkusili svoj največji potencial. Zadrževanje vprašanj nas omejuje in ne more doseči tega gorskega vrha.
Zaradi premikov, ki se dogajajo v kolektivni zavesti in višje energije, ki je zdaj na voljo na tem planetu, še nikoli ni bilo lažje sprostiti starih vprašanj. Pravzaprav zdaj na površje prihajajo težave, ki jih je treba rešiti. Zato se mnogi od nas soočamo z znanimi izzivi. Rane želijo biti zaceljene in težave se želijo sprostiti, vendar imate zadnjo besedo. Nič od tega se ne more zgoditi, dokler niste pripravljeni in voljni.
Namenjeno vam je, da ste svobodni in brez čustvenih bremen. Namenjeno vam je živeti brezmejno življenje z obilico ljubezni in ustvarjalnosti. Namenjeno vam je stati na vrhu gore s široko iztegnjenimi rokami – pripravljeni sprejeti svoje največje sanje. Vesolje posluša……………….

Karma and Trauma Re – Activation
Did you know that every time you talk about an unhealed wound or trauma, you re-activate it in your emotional, spiritual and physical bodies? As you speak, or even think, about an old issue, you experience it as if it is happening right now. Since your subconscious mind does not know the difference between current experience and past memory, for all intents and purposes, the trauma or negative experience is happening now.
When you re-activate old painful memories, your thoughts, words and emotions create a negative karmic energy that you unknowingly project out into your future. This karmic energy manifests in more painful experiences, similar to the original issue. In other words, when issues come up without resolution, a karmic loop or pattern develops.
Each time this karmic pattern manifests in real life situations, you re-experience the original wound and the current hurt simultaneously. When this occurs, it is a powerful opportunity to heal the past wound by healing the current one.
Unfortunately, when an issue is re-activated, instead of using it as a healing opportunity, many of us react by pushing the wounds down with numbing substances like food, drugs, internet, Facebook, TV, and a long list of other distractions.
Unhealed issues get stored in the body, until we release them. The body obliges as a storehouse for emotional wounds but it does take its toll, especially if issues are accumulated for long periods of time. Storing wounds in the body eventually weakens the body and invites illness and disease, as well as causing depression, fatigue, stress and weight gain. The good news is that the body is ready to release issues, the moment you are.
When an unhealed issue is re-activated, don’t just push it down – take the time to finally heal it. This means creating intentional space to feel your emotions and allow the issue to process through to Healing. Once you allow yourself to fully experience these emotions for the first time, without resistance, you will innately know what path to healing is right for you.
Wounds are meant to be healed. We are not meant to spend our lives carrying around past issues and hurts. Unhealed issues weigh us down, keep us asleep and prevent us from consciously creating. It is only our personal issues that stop us from experiencing our greatest potential. Holding onto issues keeps us limited and unable to reach that mountain top.
Because of the shifts going on in the collective consciousness and the higher energy now available on this planet, it has never been easier to release old issues. In fact, issues are now coming to the surface to be resolved. This is why so many of us are experiencing familiar challenges. Wounds want to be healed and issues want to be released, but you have the last say. None of this can happen until you are ready and willing.
You are meant to be free and clear of emotional burdens. You are meant to live a limitless life with an abundance of love and creativity. You are meant to stand on the mountain top with arms stretched wide – willing to receive your grandest dreams. The Universe is listening.
Nanice Ellis
Artist: Unknown

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja